INSAMLINGSPOLICY

STÖDKRIS tar enbart emot kontanta gåvor från enskilda personer, andra föreningar eller företag. Större gåvor från stiftelser, föreningar eller företag skall åtföljas av dokument som styrker att gåvan har genomgått laglig och regelmässig hantering.

 

Anställda och volontärer

STÖDKRIS har för närvarande inga anställda. Som volontärer räknas samtliga KRIS ca 2 200 medlemmar.

6:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör Föreningens kansli, personal och hithörande frågor.

 

ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN FÖR STÖDKRIS

Inga arvoden eller andra ersättningar utgår till STÖDKRIS eller KRIS medlemmar.

Arvode utgår endast till revisor enligt räkning

 

PLACERING AV KAPITAL

STÖDKRIS kapital finns på konto i Nordea.

Inga aktier eller andra placeringar.

 

FÖRDELNING AV MEDEL 2017

Inga utbetalningar av insamlade medel har gjorts 2017. Detta kommer att göras under 2018.

 

STÖDKRIS ARBETE FÖR ATT MOTVERKA OEGENTLIGHETER

Medlen går in på separat konto. För utbetalning krävs styrelsebeslut i STÖDKRIS samt utanordning av två firmatecknare gemensamt.