Stadgar för Föreningen för Stöd till Kriminellas Revansch I Samhället (STÖDKRIS) 802498-6823.

 

Antagna vid ordinarie årsstämma den 9 juli 2016 i Visby

 

1 § Namn och syfte

1:1. Föreningens namn är Föreningen för Stöd till Kriminellas Revansch I Samhället

(STÖDKRIS). STÖDKRIS är en ideell allmännyttig förening.

1:2. Föreningens syfte är:

(1) att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.

(2) att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.

1:3. Föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med donatorer och andra bidragsgivare.

 

2 § Föreningsstämma

2:1. Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsstämman. Föreningsstämman består av 11 medlemmar. Varje medlem har en röst. Extern revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt. Styrelseledamot äger ej rösträtt i frågor som gäller den personliga ansvarsfriheten. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottning.

2:2. RiksKRIS styrelsemedlemmar är föreningens medlemmar, 11 stycken.

2:3. Ordinarie Föreningsstämma, tillika årsmöte, hålles varje år före utgången av maj månad.

2:4. Extra Föreningsstämma hålles då Styrelsen så beslutar. Extra Föreningsstämma får inkallas även av revisorerna. Extra Föreningsstämma skall också inkallas om minst sex av RiksKRIS medlemmarna begär det. Sådan begäran skall riktas till Styrelsen och ange den fråga som föranlett framställningen. Har Föreningsstämman inkallats på begäran av medlemmarna eller av revisorerna skall sådant möte hållas inom två månader från det att begäran inkom till Styrelsen. Vid extra Föreningsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie Föreningsstämma.

 

2:5. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna  senast en månad före Föreningsstämman. Kallelse till extra Föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en månad före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.

2:6. Förslag som medlemmarna önskar ha behandlat av Föreningsstämman skall vara Styrelsen eller kansliet till handa senast en månad före Föreningsstämman. Styrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

2:7. Vid Föreningsstämma som tillika är ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Föreningsstämmans öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för Föreningsstämman
 • Fastställande av dagordningen
 • Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 • Behandling av Styrelsens berättelse över verksamheten
 • Behandling av Styrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
 • Behandling av revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående Styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget. Behandling av övriga förslag från Styrelsen
 • Behandling av förslag som väckts av medlemmarna
 • Val av Ordförande på tre år och fyra ledamöter på två år
 • Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 • Val av valberedning
 • Föreningsstämmans avslutande

 

3 § Styrelse

3:1. Mellan ordinarie föreningsstämmor leds Föreningens verksamhet av en Styrelse, som har att förvalta Föreningens tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv. Styrelsen skall vinnlägga sig om att vårda Föreningens angelägenheter och utveckla dess verksamhet

3:2. Styrelsen väljs av Föreningsstämman och består av en ordförande samt ytterligare fyra  ledamöter. Valperioden är tre år för ordföranden och två år för övriga ledamöter. Styrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.

3:3. För valbarhet till Styrelseledamot fordras minst 8 års drogfrihet och hederlighet och fri från anmärkningar i belastningsregistret samt skuldfri och inte förekommande hos kronofogden.

3:4. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut ordförandens utslagsröst. Vid Styrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare.

3:5. Styrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen.

 

4 § Revisorer

4:1. Ordinarie Föreningsstämma utser för en tid av ett år en revisor samt en revisorssuppleant, vilken har att avge berättelse över sin granskning. Revisor samt revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer.

4:2. Revisorerna har rätt att övervara Styrelsens sammanträden och att inkalla extra Föreningsstämma.

4:3. Ersättning till extern revisor utgår enligt Föreningsstämmans beslut.

 

5 § Verksamhet

5:1. Föreningsstämman beslutar om planer och budget för Föreningens verksamhet.

5:2. Föreningsstämman beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt samarbete med andra parter.

5:3. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

6 § Säte och kansli

6:1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

6:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör Föreningens kansli, personal och hithörande frågor.

 

7 § Stadgeändringar m.m.

7:1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie Föreningsstämma eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie Föreningsstämma. Sker beslut vid två föreningsstämmor skall minst en månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.

7:2.Beslut om föreningens upplösning kan endast göras på ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas på av årsmötet valda projekt inom den ram som anges i paragraf 1 (som beskriver den aktuella föreningens ändamål och uppgifter).